Công cụ làm việc cá nhân

Bản đồ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Diện tích đất liền: 331.051,4 km2
Dân số: 85.789.573
Thủ đô: Hà Nội

Tạo bởi tungph
Cập nhật 25-03-2010

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs